Zaznacz stronę

PFRON

Kalkulator wpłaty PFRON

kalkulator pfron zdjęcie1
kalkulator wpłaty pfron-2

Skorzystaj z naszej bezpłatnej aplikacji internetowej obliczającej online wysokość miesięcznej wpłaty PFRON. Wstawiaj dowolne dane, zmieniaj zatrudnienie osób niepełnosprawnych aby:

 • obliczyć składkę na PFRON

 • wyliczyć wysokość wpłaty na PFRON pracodawcy

oblicz wpłaty PFRON

Wpłaty na PFRON

Kalkulator wpłaty na PFRON uruchomi się tutaj. Poczekaj chwilę.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu skutecznego rozwiązania pozwalającego na obniżenie wpłaty na PFRON

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu opracowaliśmy autorską metodę redukcji wpłaty na PFRON. Jesteśmy pewni swojego pomysłu, dlatego z klientami rozliczamy się wyłącznie w przypadku efektywnego obniżenia wpłaty PFRON.

oblicz wpłaty PFRON

Koszty pracodawcy

Jak uzupełnić kalkulator kosztów PFRON

Projektując nasz darmowy kalkulator składek PFRON, zrobiliśmy wszystko, aby był on prosty i łatwy w obsłudze dla każdego pracodawcy. Nie tylko dla dużych firm posiadających rozbudowany dział kadr i płac. Nie tylko dla firm, które posiadają wiedzę kto płaci PFRON oraz jak wyliczyć składki na PFRON.

Jeśli chcesz policzyć wysokość obowiązkowej wpłaty PFRON, w pierwszej kolejności wybierz miesiąc, za który chcesz obliczyć składkę. Jest to ważne, ponieważ co 3 miesiące ulega zmianie przeciętne wynagrodzenie PFRON. Kalkulator automatycznie uwzględni wysokość przeciętnego wynagrodzenia, nie musisz więc niczego sprawdzać na stronie PFRON dla pracodawców.

Wpisz następnie wielkość zatrudnienia w swojej firmie. Wpisujesz wszystkich pracowników, również osoby niepełnosprawna, które dostarczyły orzeczenie o niepełnosprawności. Musisz podać przeciętne zatrudnienie w miesiącu w etatach. Ilość etatów wpisujesz z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Wielkość zatrudnienia ogółem ustala się na każdy dzień w miesiącu, również w dni wolne od pracy. Uzupełniając deklarację PFRON o nazwie DEK-I-0 wartość tę wpisałbyś w pozycję 16 „zatrudnienie ogółem (etaty)”

Kolejnym krokiem jest wybór czy zatrudniasz osoby niepełnoprawne w swojej firmie czy też nie zatrudniasz pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jeśli jesteś pracodawcą zatrudniającym pracowników niepełnosprawnych wpisujesz wielkość zatrudnienia osób z orzeczeniem w odpowiednie pola. Wybór zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika. Stopień niepełnosprawności wyszczególniony jet na orzeczeniu. Na orzeczeniu o niepełnosprawności znajdziesz też symbol przyczyny niepełnosprawności. Jest to ważne, ponieważ niektóre z przyczyn niepełnosprawności kwalifikowane jest jako schorzenie szczególnie utrudniające wykonywanie pracy.

Wielkość zatrudnienia pracowników posiadających schorzenie szczególne wpisujesz w odpowiednie pola oznaczone w deklaracji PFRON jako:

 • Pozycja 20. w tym osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze szczególnymi schorzeniami
 • Pozycja 22. w tym osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami

Musisz wiedzieć, że niektóre ze schorzeń szczególnych potwierdzone musi być przez lekarza specjalistę. Zaświadczenie to musi zawierać pieczątkę oraz podpis lekarza oraz imię i nazwisko oraz PESEL osoby niepełnosprawnej.

W kolejnym etapie wybierasz opcję czy korzystasz z obniżenia we wpłacie na PFRON. Zakup towarów lub usług od firm udzielających ulg we wpłacie PFRON upoważnia pracodawcę do redukcji wpłatę na PFRON. Jeśli otrzymałeś informację o nabytej uldze we wpłacie na PFRON od swojego dostawcy wpisz tę wartość w odpowiednie pole.

Pamiętaj, że wpłatę PFRON możesz obniżyć jeśli:

 • zakup udokumentowany jest fakturą,
 • uregulowałeś w terminie zapłatę za tę fakturę,
 • otrzymałeś od sprzedającego informację INF-U, nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

Wpłatę na PFRON możesz obniżyć do 50% jest wartości. Jeśli otrzymałeś informację o nabytej uldze, która jest wyższa od 50% twojej wpłaty, możesz ją wykorzystać w kolejnych miesiącach. Z nabytego obniżenia PFRON możesz korzystać przez 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Kalkulator PFRON. Do czego służy?

Przygotowany przez nas kalkulator PFRON służy do wyliczenia wysokości miesięcznej obowiązkowej wpłaty do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to aplikacja online napisana tak, aby nie pracodawca nie musiał posiadać specjalistycznej wiedzy w zakresie rozliczeń z Funduszem.

Obliczając wysokość wpłaty w tym kalkulatorze PFRON online nie jest konieczne logowanie do PFRON. Pomimo to, ta bezpłatna aplikacja, ma funkcjonalność zbliżoną do deklaracji DEK uzupełnianej przez pracodawców w systemie ePFRON.

Kalkulator PFRON automatycznie wylicza:

 • brakujący wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, do osiągnięcia wymaganego zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • wysokość miesięcznej obowiązkowej wpłaty na PFRON

Kalkulator oblicza koszty PFRON uwzględniając dane:

 • przeciętne wynagrodzenie PFRON
 • stopień niepełnosprawności pracowników, zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • występowanie schorzeń szczególnych pozwalających na obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wysokość miesięcznej składki na PFRON jest również przeliczana w ujęciu rocznym. Pokazuje to realny koszty wpłaty PFRON jakie ponosi pracodawca w skali 12 miesięcy.

Deklaracja PFRON i rozporządzenie do pobrania
deklaracja pfron wzór

Deklaracja PFRON wzór

Masz obowiązek składania deklaracji PFRON, niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą zobowiązanym do dokonywania wpłat, czy też zwolniony z wpłat PFRON.

rozporządzenie ministra w sprawie obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Ustawa PFRON

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych precyzyjnie reguluje obowiązek dokonywania wpłat na PFRON przez pracodawców. Określa ona również sposóby na obniżenie lub całkowitą redukcję składi PFRON

Kto płaci PFRON?

Do wpłat na PFRON będziesz zobowiązany jeśli twoje zatrudnienie w miesiącu przekroczy 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i nie zatrudniał będziesz osób niepełnosprawnych w wysokości 6% ogólnego stanu zatrudnienia. Rozważ rekrutację osób niepełnosprawnych lub samodzielnie daj ogłoszenie praca dla osób niepełnosprawnych. Wielkość zatrudnienia jest bowiem kryterium, które brane jest pod uwagę w przypadku obowiązku odprowadzania składek na PFRON.

Kto jest zwolniony z wpłat na PFRON?

Z wpłat na PFRON całkowicie są zwolnieni pracodawcy o zatrudnieniu poniżej 25 osób. Składek na PFRON nie muszą też odpowadzać pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% w stosunku do całości zatrudnienia w przeliczeniu na etaty.

Wpłaty PFRON nie muszą też dokonywać:

 • domy pomocy społecznej i hospicja nie działające w celu osiągnięcia zysku,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • publiczne lub niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • zakłady pracy co do którego ogłoszono upadłość,
 • placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne lub przedstawicielstwa i misje zagraniczne.

Przeciętne zatrudnienie PFRON

Przeciętne zatrudnienie wyliczasz na koniec każdego miesiąca. Aby to zrobić stosujesz średnią arytmetyczną z dziennego zatrudnienia w danym miesiącu. Dodajesz wielkość zatrudnienia w każdym miesiącu a następnie dzielisz sumę przez liczbę dni w danym miesiącu. Przeciętne zatrudnienie obliczane jest w do dwóch miejsc po przecinku. W obliczeniach uwzględniasz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, powołanie, wybór, mianowanie bądź na spółdzielczą umowę o pracę.

Do stanu zatrudnienia nie uwzględniasz pracowników, którzy są zatrudnieni:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach rodzicielskich,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy (inne niż Kodeks pracy, m.in. na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora czy ustawy Karta Nauczyciela).

Obliczając przeciętne zatrudnienie konieczne do uzupełnienia deklaracji PFRON nie bierzesz pod uwagę pracowników niepełnosprawnych na urlopie bezpłatnym.

Obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną posiadającą schorzenie szczególnie utrudniające wykonywanie pracy, ma prawo obniżyć wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania.

Schorzenia upoważniające do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 • znaczne upośledzenia widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
 • głuchota i głuchoniemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
 • epilepsja,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenia,
 • późne powikłania cukrzycy.

Potwierdzeniem występowania schorzenia szczególnego jest wyszczególnienie w orzeczeniu o niepełnosprawności symbolu niepełnosprawności:

 • 01-U (upośledzenie umysłowe),
 • 04-O(znaczne upośledzenie widzenia-ślepota oraz niedowidzenie),
 • 06-E (epilepsja), lub

uzyskanie zaświadczenia od lekarza specjalisty potwierdzające występowanie u pracownika niepełnosprawnego schorzenia szczególnego.

Jak wyliczyć PFRON?

Wyliczenie wyskości wpłaty na PFRON dokonuje się wg. wzoruL

K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) – ZON)]

gdzie:

 • K – kwota wpłaty PFRON,
 • PW – przeciętne wynagrodzenie,
 • ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty),
 • ZOG – stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty).

Kiedy płacimy PFRON?

Jeśli jesteś pracodawcą zobowiązanym do wpłat na PFRON, składkę musisz zrealizować do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli jest to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, wpłaty należy dokonać kolejnego dnia roboczego. W tym dniu musisz też wysłać deklarację PFRON. Jest to inny dzień niż wysyłanie deklaracji PFRON dotyczących dofinansowania PFRON, którego wysokość możesz obliczyć używając kalkulatora dofinansowanie PFRON.

Porady

Pracodawca PFRON

Poradniki dla pracodawców

PFRON, jak liczyć
Deklaracje PFRON, terminy
Składki na PFRON, kto płaci?
Obniżenie wpłaty na PFRON